Награди

Андреја Дамјанов-2016

БИМАС-2016

Голема годишна награда-2015

Андреја Дамјанов-2015

Андреја Дамјанов-2014

БИМАС-2014

Голема годишна награда-2014

Андреја Дамјанов-2013

Голема годишна награда-2013

Андреја Дамјанов-2012

БИМАС-2012

Голема годишна награда-2012

Андреја Дамјанов-2011

Голема годишна награда-2011

Андреја Дамјанов-2010

БИМАС-2010

Голема годишна награда-2010

Андреја Дамјанов-2009

Голема годишна награда-2009

Андреја Дамјанов-2008

БИМАС-2008

Голема годишна награда-2008

Голема годишна награда-2007

Андреја Дамјанов-2007

Голема годишна награда-2006

Андреја Дамјанов-2006

БИМАС-2006

Голема годишна награда-2005

Андреја Дамјанов-2005

Голема годишна награда-2004

Андреја Дамјанов-2004

БИМАС-2004

Голема годишна награда-2003

БИМАС-2002

Голема годишна награда-2002

Голема годишна награда-2001

БИМАС-2000

Голема годишна награда-2000

Голема годишна награда-1999

Голема годишна награда-1998

БИМАС-1997

Голема годишна награда-1997

Голема годишна награда-1996

БИМАС-1995

Голема годишна награда-1995

Голема годишна награда-1994

БИМАС-1993

БИМАС-1991

БИМАС-1989

БИМАС-1987

БИМАС-1985

БИМАС-1983

БИМАС-1981

Архивирај ја македонската архитектура