Андреја Дамјанов

 

Во согласност со чл.7 од Правилникот за доделување на наградата "Андреја Дамјанов" и чл.43 од Статутот на Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ), по предлог на Советот за доделување на награди на ААМ, ОУ на ААМ, донесе одлука за формирање на Комисија за доделување на наградата за 2007 во состав:

проф. Александар Никољски  д.и.а. (претседател),
проф. д-р Влатко П.Коробар  д.и.а.,
Александар Кочишки  д.и.а.,
Томе Тимов  д.и.а.,
Панда Зогравска Беличанец  д.и.а.

Комисијата на состанокот одржан на 06.09.2007 год. констатираше дека единствениот предлог за кандидатура на: Радомир Лловиќ од Скопје е комплетен во согласност на нејзините барања.

На предлог на Комисијата, ОУ на ААМ донесе Одлука

за добитник на наградата "Андреја Дамјанов" за животно дело и особени достигнувања од областа на архитектурата и градителството за 2007 година и истовремено за член на Архитектонската академија на ААМ се прогласува:

           РАДОМИР  ЛАЛОВИЌ  д.и.а.

 

AndrejaDamjanov

Архивирај ја македонската архитектура