БИМАС

БИМАС 2008

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

14 - 28.03.2008 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Мишко Ралев

Претседател 

Дивна Пенчиќ, Ириана Бојаџиева, Александар Радевски,

Владимир Десков, Ненад Живковиѓ, Мартин Пановски

Членови на ОО

Ненад Живковиќ  

дизајн на насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

142

ЖИРИ – КОМИСИЈА 

Трајко Димитров - претседател

Викторија Ставриќ, Златко Хаџи Пецов, Горан Мицковски,

Мартин Гулески, Бујар Муча, Виктор Михајлов

Елизабета Канчевска Милевска

почесен член

 

СЕЛЕКТОР

Сергеј Никољски

БИСТА

Јасмина Сиљаноска

координатор на БИСТА 2008

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Административно деловен објект МЕБО - Штип’’ 

Емил Јегени, Елена Павловска, Веле Богоевски

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура