БИМАС

БИМАС 2012

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

03 - 14.06.2012 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР 

Александар Радевски

Претседател

Саша Тасиќ, Дамјан Момировски, Никола Стрезовски, Бетим Зеќири, Игор Котларовски, Дамјан Цингарски

Членови на ОО

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

136

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Трајко Димитров, Гоце Аџи-Митревски, Никола Павловски, Петар Ѓорѓевиќ, Круме Евроски, Кристијан Јорданов, Слободан Велевски

СЕЛЕКТОР

Ѓоко Радовановиќ

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Селски двор во Велмеј, Дебарца’’ 

Минас Бакалчев, Митко Хаџи Пуља

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура