Андреја Дамјанов

Врз основа на одлуката на Архитектонската академија на Асоцијацијата на архитекти на Македонија од 09.06.2004 год.,

Управниот одбор на Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ), согласно чл.39, став 1 и став 3 од Статутот на ААМ,

како и чл.6 и чл.7 од Правилникот за работа на Архитектонската академија на ААМ, ја донесе следната

 

 

                                            О Д Л У К А

 

За носител на наградата  "Aндреја Дамјанов " за 2004 год. и истовремено за член на Архитектонската академија на ААМ

се прогласува   ДРАГАН  ТОМОВСКИ  д.и.а.

 

Согласно предвидената процедура со Правилникот за работа на Архитектонската академија на ААМ, наградата на лауреатот ќе му биде свечено доделена на ден 11.07.2004 година во црквата " Св.Пантелејмон " во Велес.

 

 

 

AndrejaDamjanov

Архивирај ја македонската архитектура