Голема годишна награда

 

2004 – МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ “АСНОМ” во Пелинце – проф.Георги Константиновски.

           Комисија – К.Муратовски, Т.Тимов, А.Најдовски, М.Ралев и Л.Дубровска.

 

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура