БИМАС

БИМАС 2004

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

19.03 - 04.04.2004 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Аљоша Шопар

Претседател

Тихомир Стојков, Фросина Зафировска, Ненад Младеновиќ

Членови на ОО

Владимир Петровски  

координатори за каталог и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

148

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Кокан Грчев – претседател

Лилјана Кик, Александар Радевски, Воислав Банишки, Лидија Христова,

Благоја Тагасовски, Панда Зографска

СЕЛЕКТОР

Митко Хаџи Пуља

БИСТА

Митко Хаџи Пуља

Координатор на БИСТА 2004

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Деловен објект Класик ’’ 

Томе Тимов

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура