Андреја Дамјанов

 

Според Статутот на ААМ, Правилникот за доделување на наградата “Андреја Дамјанов“ и заклучоците на УО на ААМ, а на предлог на Комисијата за доделување на наградата во состав: Мартин Гулески, Александар Смилевски, Виолета Бакалчев, Миодраг Радоњиќ и Мери Батакоја.

 

Управниот одбор на ААМ ја донесе следната

 

 О Д Л У К А

 

Носител на наградата за животно дело од областа на архитектурата и градителството “Андреја Дамјанов“ за 2016 година е

 

 РАДОВАН РАЃЕНОВИЌ  д.и.а.

 

Наградата се доделува по 27-ти пат.

Според член 6 од Правилникот за работа на Архитектонската академија на ААМ добитникот на наградата “Андреја Дамјанов“, автоматски станува и редовен член на Архитектонската академија на ААМ (АА на ААМ).

 

 

 

Скопје,                                                                        Претседател на ААМ,

17.11.2016 г.                                                                Мартин Пановски, диа

AndrejaDamjanov

Архивирај ја македонската архитектура